Deze website wordt u aangeboden door Louwman Exclusive Cars B.V., gevestigd aan de Proostwetering 53 (3543 AC) te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 54085721. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Door deze website te bezoeken en te raadplegen accepteert u deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Alle inlichtingen op deze website worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze website dient dan ook niet ter vervanging van de informatie die wij u in een persoonlijk gesprek kunnen geven.

Copyright en intellectueel eigendom

De presentatie en de volledige inhoud van deze website (inclusief de codering van de website) is intellectueel eigendom van Louwman Exclusive Cars of eventuele rechthebbende derden en is als zodanig ook auteursrechtelijk beschermd.

De informatie, tekst, beeldmateriaal in de meest brede zin des woords, codering, van deze website mogen in geen geval openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm ten behoeve van gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie-uitzending, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Louwman Exclusive Cars of eventuele rechthebbende derde.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van Louwman Exclusive Cars of van rechthebbende derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Louwman Exclusive Cars of de betreffende derde, al naar gelang het geval.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites van derden of partners van Louwman Exclusive Cars. Louwman Exclusive Cars is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende internetsites in eigendom van derden. Louwman Exclusive Cars geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven en Louwman Exclusive Cars aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor uw rekening.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel Louwman Exclusive Cars alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze website niet worden gegarandeerd. Louwman Exclusive Cars wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van informatie op deze website af. Aan kennelijke vergissingen, verschrijvingen of typfouten kunnen geen rechten ontleent worden. Deze site en haar volledige inhoud worden “als zodanig” ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid

Louwman Exclusive Cars wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op deze website.

Producten

Deze website kan verwijzingen bevatten naar specifieke producten en diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn. Louwman Exclusive Cars behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen. Wij verzoeken u altijd contact op te nemen met Louwman Exclusive Cars voor meer informatie over de door ons aangeboden producten en diensten.

Wijzigingen

Louwman Exclusive Cars behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde aan te passen en nodigt de bezoeker uit deze voorwaarden af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Contact

Wij nodigen u uit om bij vragen contact op te nemen met Louwman Exclusive Cars of een bezoek te brengen aan onze showroom.

Onze showroom is gevestigd op het volgende adres:

Proostwetering 53
3543 AC Utrecht

U kunt ons bereiken via telefoonnummer +31 (0)30 221 21 21 of stuur ons een e-mail.